Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het leveren van voedingsvoorlichting door gewichtsconsulente.

 1. Toepassing van de algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het leveren van voedingsvoorlichting, verder ook te noemen dienstverlening, die gewichtsconsulenten aangaan met cliënten.
 • Opdrachten zijn niet aanvaard dan nadat deze schriftelijk zijn bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden feitelijk is aangevangen.
 • Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting
 • Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen geldig, wanneer die afwijking schriftelijk zijn vastgelegd in een door beide partijen getekende verklaring/aanvullende overeenkomst.

 

 1. Definities
 • Onder cliënt wordt verstaan: de persoon aan wie op grond van een met deze gesloten overeenkomst voedingsvoorlichting wordt geleverd
 • Onder dienstverlening wordt verstaan; voedingsvoorlichting, het opstellen van een advies, instrueren, motiveren en begeleiden van de cliënt bij het volgen van het advies
 • Onder dienstverlener wordt verstaan de gewichtsconsulent
 • Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin de consulent, al dan niet als gevolg van financiële omstandigheden, de werkzaamheden uit de met de cliënt gesloten overeenkomst niet (volledig) kan verrichten vanwege beperkte beschikbaarheid of hulpmiddelen (o.a. transportmiddelen, ruimte)

 

 1. Aard, inhoud, omvang van de dienstverlening
 • De aard, inhoud en omvang van de dienstverlening zijn en worden bepaald in overleg met de cliënt
 • De consulent kan bij overmacht met onmiddellijke ingang veranderingen brengen in de wijze waarop zij de dienstverlening verricht en de omvang waarin dit gebeurt. Vermindering van dienstverlening op deze grond zal leiden tot een evenredige vermindering van de financiële verplichting van de cliënt, doch leidt op generlei wijze tot enige schadevergoedingsplicht van de consulent.
 • De overeengekomen tijdstippen waarop de dienstverlening plaatsvindt kunnen door de consulent worden gewijzigd/aangepast, doch niet dan na overleg met de cliënt en met inachtneming van diens belangen
 • Wanneer de cliënt incidenteel verhinderd is laat hij dit aan de consulent tenminste 24 uur van tevoren weten. Gebeurt dit niet dan is de consulent gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen.
 • Deelnemers aan een cursus of club betalen het vastgestelde tarief ongeacht hun aanwezigheid.

 

 1. Einde overeenkomst
 • Bij overlijden van de cliënt
 • Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, in surséance verkeert, of komt te vallen onder toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Indien de cliënt ernstig nalatig is ten opzichte van de consulent en laatstgenoemde de dienstverlening onder mondelinge en schriftelijke bevestiging al dan niet met onmiddellijke ingang beëindigt
 • Indien de behandeling zal zijn voltooid, dan wel in onderling overleg

 

 1. Tarieven en betaling
 • De cliënt is gehouden aan betaling van de kosten aan de consulent die in verband staan met de dienstverlening. De kosten zullen door de consulent rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de cliënt.
 • De cliënt is gehouden aan betaling binnen 14 dagen na dagtekening factuur bij ontvangst van de factuur digitaal of op papier na een persoonlijk consult.
 • Bij afname van diensten/producten die online via de website worden aangeboden, is de cliënt gehouden aan directe betaling via de betaalstructuur op de website voorafgaande aan de te leveren dienst of product.
 • De cliënt heeft de mogelijkheid de rekening in te dienen bij de verzekeraar
 • Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Dan is de consulent gerechtigd de verdere werkzaamheden op te schorten en de overeenkomt te ontbinden.
 1. Omgangsvormen en voorkeuren
 • De consulent discrimineert niet naar afkomst, nationaliteit, leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of seksuele geaardheid van cliënten
 • Wanneer een cliënt of een gezinslid van cliënt enige vorm van discriminatie van bovenstaande aard gebruikt jegens de consulent, heeft zij het recht de dienstverlening onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen, zonder een evenredige vermindering van de financiële verplichting van de cliënt door te voeren.

 

 1. Privacy en geheimhouding
 • De consulent werkt volgens de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die geldt per 25 mei 2018.
 • De consulent heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen, verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer van de cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededingen in het belang zijn van een goede dienstverlening.
 • Cliënt verleent hierbij toestemming aan de consulent om de plaats van dienstverlening te betreden, ook zonder toegelaten te worden, indien een consulent op een overeengekomen tijdstip of als reactie op een alarmmelding geen toegang tot de woning krijgt, tenzij de toegang door de cliënt uitdrukkelijk is geweigerd.
 • Meer informatie over de wijze van verzamelen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens is terug te vinden in de privacyverklaring op de website.

 

 1. Schade
 • Consulent vergoedt de schade, door een aan deze toerekenbare fout, aan eigendommen van de cliënt
 • Iedere aansprakelijkheid van de consulent is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met eigen risico
 • Voorwaarde voor het eventueel verkrijgen van schadevergoeding is onder meer dat de schade schriftelijk en via een schadeformulier is gemeld binnen 14 dagen na het ontstaan of constatering van de cliënt.

 

 1. Klachten
 • De consulent heeft zelf geen specifieke klachten regeling. Cliënten met klachten kunnen zich rechtstreeks wenden tot de consulent. Wordt dit niet afdoende afgehandeld dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtenprocedure van de beroepsorganisatie van de BGN.

 

 1. Wijziging van algemene voorwaarden
 • De consulent is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt worden kenbaar gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn, tenzij de cliënt heeft aangegeven deze niet te aanvaarden, in welk geval de overeenkomst geacht wordt te zijn geëindigd tegen het einde van de maand volgend op de mededeling aan de cliënt van de gewijzigde voorwaarden.

 

 1. Geschillen
 • Op alle overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening door de consulent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Voor zover afwijkingen van de wettelijke competentieregels zijn toegestaan, neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement ter plaatse van cliënt kennis van alle geschillen die mochten ontstaan tussen consulent en cliënt.